Čl. I
Základní ustanovení

 1. Název: Asociace pro osvětu kryptoměn v ČR z.s. (dále jen „spolek“)
 2. Sídlo: U Nadjezdu 862, 289 12 Sadská
 3. Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 4. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. II
Účel a cíle spolku

 1. Hlavním účelem spolku je šíření osvěty o kryptoměnách formou webových stránek, sociálních sítí a blogů.
 2. Výše uvedeného účelu bude spolek dosahovat zejména prostřednictvím těchto cílů:
  • pořádáním meetingů všech členů, besedováním a předáváním si vzájemných zkušeností;
  • online besedováním pomocí hangoutů;
  • pořádáním národních konferencí za účasti osobností z oboru;
  • pořádáním oborových workshopů;
  • sháněním financí, sponzorů a darů a jejich použití pro další osvětu;
  • organizováním veřejných prezentací;
  • snahou dostat základní informace o kryptoměnách do osnov výuky na základních a středních školách;
  • vytvořením jednoho informačního místa, kde se v češtině zvídavý člověk dozví vše co přímo i nepřímo souvisí s kryptoměnami;
  • snahou o založení vlastní politické strany, která se v budoucnu zasadí o zrušení fiat měn;
  • pořádáním přednášek, výstav a práce na podobných projektech;
  • provozováním bitcoinmatů, kdy výtěžek půjde na dobročinné účely;
  • sponzoringem tělesně postižených;
  • externím poradenstvím v oboru kryptoměn a investic do nich;
  • pomocí startapům v oblasti kryptoměn s prvními kroky v tomto oboru;
  • poskytováním právní a technické podpory v oblasti kryptoměn;
  • mít v nejbližší budoucnosti silný vliv a postavení na českém kryptoměnovém internetu;
  • vytvořením nástroje na plnohodnotnou práci s kryptoměnami (nákup, prodej, převod, práce na burzách, arbitráž, apod);
  • vydáváním vlastního periodika o kryptoměnách;
  • tvorbou databáze členů pro další využití;
  • sjednocením e-shopů a umožněním online btc platby pomocí platebního nástroje;
  • založením komunitního fóra;
  • úzkou spoluprací s weby a e-shopy zaměřených na kryptoměny;
  • umožněním stálým členům nákupy a prodej kryptoměn bez poplatků;
  • do budoucna práce na vlastní kryptoměně na bázi blockchainu;
  • vytvářením co nejsilnější členské základny;
  • pravidelně spolupracovat s médii typu idnes.cz, kurzy.cz, novinky.cz, apod.;
  • pravidelné charitativní akce;
  • vývojem online her s kryptoměnovou tématikou;
  • vydavatelskou činností.

Čl. III
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. valná hromada, jako orgán poradní;
  2. výkonný výbor, jako nejvyšší orgán a orgán výkonný;
  3. předseda, jako orgán statutární.

Čl. IV
Valná hromada

 1. Valná hromada je poradním orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů spolku starších 13 let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále jen účastníci valné hromady).
 2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor podle potřeby. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to na elektronickou adresu nebo pozvánkou vyvěšenou v sídle spolku.
 3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nebo vyvěšena nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.
 4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 13 let. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  1. vznášet připomínky, návrhy a rady k činnosti spolku.
 7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
 8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 9. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

Čl. V
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným a nejvyšším orgánem spolku a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku.
 2. Výkonný výbor má 3 členy. Členem výkonného výboru je vždy předseda, jakožto individuální statutární orgán spolku. Funkční období členů výkonného výboru je na dobu neurčitou. V případě, že klesne počet členů výkonného výboru, tak zbylí členové mohou kooptovat náhradního člena.
 3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci předsedovi či jiných orgánů spolku.
 6. Výkonný výbor zejména:
  1. bere v úvahu rady a doporučení valné hromady, přijímá příslušná opatření k jejich realizaci;
  2. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení;
  3. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu, sídla a symboliky spolku;
  4. schválení výsledku hospodaření;
  5. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku;
  6. určení hlavních směrů činnosti spolku;
  7. schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov;
  8. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;
  9. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení;
  10. organizuje a řídí činnost spolku;
  11. schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku;
  12. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku;
  13. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
  14. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

Čl. VI
Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.
 2. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
 3. Předseda je výkonným výborem volen na dobu neurčitou.
 4. Předseda může ze své funkce odstoupit pouze na základě svého vlastního rozhodnutí a se souhlasem předání své funkce jinému členu spolku.

Čl. VII
Členství

 1. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 2. Členství ve spolku je:
  1. základní;
  2. čestné (vyšší členské jádro).
 3. Základním členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
 4. O přijetí za základního člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu.
 6. O udělení čestného členství rozhoduje předseda s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 7. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
 8. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu organizaci, které je spolku členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 9. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 10. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 11. Členská práva, která přísluší všem členům:
  1. účastnit se činnosti spolku;
  2. být informován o činnosti spolku;
  3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství;
  4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;
  5. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;
  6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov;
  7. ukončit kdykoli své členství.
 12. Členská práva, která přísluší jen čestným členům:
  1. podílet se na řízení spolku;
  2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého odboru, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 13 let;
  3. volit (od 13 let) a být volen (od 18 let) do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov.
 13. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku;
  2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.
 14. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen čestní členové:
  1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl;
  2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 15. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena;
  2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;
  3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností;
  4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
  5. zánikem spolku bez právního nástupce.
 16. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.
 17. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumal předseda. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit předsedovi.
 18. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Čl. VIII
Odbory

 1. Odbor je základním organizačním článkem spolku, který nemá právní osobnost.
 2. Obor je zřizován podle rozhodnutí výkonného výboru spolku.
 3. O zřízení a zrušení odboru rozhoduje výkonný výbor, který rovněž může stanovit bližší podmínky fungování odborů v rámci spolku.

Čl. IX
Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
  3. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;
  4. dary.
 2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 4. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje výkonný výbor, který také rozhodne o způsobu majetkového vypořádání. Jestli-že spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 22. 07. 2017.

Sadská, dne 22. 07. 2017

podpis předsedy
František Vlček
předseda